Artikel 1: Algemene bepalingen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten uit het assortiment dat Blom Fourage en Diervoeders aanbiedt in zijn (web)winkel en elke online aankoop die de klant plaatst bij Blom Fourage en Diervoeders.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van de eventuele algemene of specifieke voorwaarden van de klant, zelfs wanneer deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Door zijn bestelling te plaatsen, erkent de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopvoorwaarden.


Artikel 2: Prijs
Alle op de website vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW.
Indien bezorgkosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De eventuele foto kan afwijken van het daadwerkelijke product.


Artikel 3: Leveringen
Er wordt gestreefd om de bestelling te bezorgen binnen 5 dagen na de datum van bestelling, mits het product aanwezig is in de voorraad.
De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de afgesproken termijn, hetzij door de aflevering van het goed op door de klant vermelde adres, hetzij in geval de geadresseerde afwezig is, door het achterlaten van een bericht waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld.
De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij met het oog op de levering aan de verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling.  Blom Fourage en Diervoeders kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat de verkochte goederen niet of niet tijdig konden geleverd, wanneer blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde door de klant niet correct werden ingevoerd.


Artikel 4: Aanbod
Elk aanbod staat enkel op voor klanten die woonachtig zijn in het vastgestelde grondgebied in Zuid-West Brabant in het land Nederland of in het noorden van Vlaanderen in het land België. Deze exact vastgestelde grondgebieden zijn terug te vinden op de website.

Blom Fourage Diervoeders is wat de juistheid, actualiteit of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zij kan in geen geval aansprakelijk zijn in geval van materiële fouten, zet of drukfouten.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Blom Fourage en Diervoeders.

Blom Fourage en Diervoeders is gerechtigd om bestellingen te weigeren, leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 5: Betaling
Bij aankoop via de webwinkel is het alleen mogelijk om via iDEAL de betaling uit te voeren.
De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de volledige betaling.

Er wordt franco geleverd indien de bestelling hoger is dan € 75,00 incl. BTW, anders wordt er een bedrag van € 12,10 incl. BTW aan bezorgkosten in rekening gebracht. Franco levering geldt niet bij bestelling van meer dan 5 pakken hooi en/of stalstrooisel.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Blom Fourage en Diervoeders.


Artikel 7: Sancties voor niet-betaling
In geval van niet- of laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd op de niet-betaalde bedragen. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd, met een minimum van 50% per bestelling.


Artikel 8: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de producten of andere tekortkomingen bij de levering, moeten onmiddellijk worden gemeld na de levering.Artikel 9: Weigeren van een order
Blom Fourage en Diervoeders kan in volgende gevallen een bestelling weigeren:
– Bij vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant.
– Bij vermoeden dat de bestelling geplaatst wordt door professionele doeleinden of commercieel gebruik
– Bij vermoeden dat de klant de intentie heeft de artikelen zelf door te verkopen.
– Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
– Bij vaststelling van een ongeldig aanbod.
– In geval van overmacht.
– In geval van een technische fout.


Artikel 10: Garantie

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Blom Fourage en Diervoeders schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend.

De garantietermijn van de leverancier komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De leverancier is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

* De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

* De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de leverancier en/of op de verpakking behandeld zijn;

* De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 11: Informatie m.b.t. allergieën

Blom Fourage en Diervoeders  besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten. 

Hoewel Blom Fourage en Diervoeders er alles aan doet om de betreffende informatie accuraat weer te geven, kan het voorvallen dat een bepaald ingrediënt niet werd vermeld en er in producten sporen worden teruggevonden van ingrediënten, zonder dat dit op de website werd aangegeven.

Blom Fourage en Diervoeders kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, voor eventuele allergische reacties of gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan het gebruik van een product.


Artikel 12: Verzakingstermijn. 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten woonachtig op het vastgestelde  bezorggebied die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

De consument heeft het recht aan Blom Fourage en Diervoeders mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 5 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van dit verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 5 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Blom Fourage en Diervoeders  en dienen de goederen binnen de 2 werkdagen na het ontvangen van de nodige instructies op eigen kosten terug te bezorgen aan Blom Fourage en Diervoeders in de Bleijdenhoeksestraat 6 te Wouwse Plantage

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en het leveringsbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Producten die snel kunnen bederven of verouderen vallen buiten de toepassing van dit recht.  Deze producten kunnen aldus niet worden teruggenomen.


Artikel 13: Privacy

Blom Fourage en Diervoeders verbindt zich ertoe de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan de vraag van de klant en om informatie van Blom Fourage en Diervoeders op te sturen.

Blom Fourage en Diervoeders behandelt alle gegevens van haar klanten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden. De klant kan de gegevens die in de klantenlijst bewaard worden op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en kan weigeren dat Blom Fourage en Diervoeders de gegevens gebruikt om informatie te sturen.  Hiervoor volstaat het schriftelijk te vragen voortaan geen informatie meer te versturen.  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord.


Artikel 14: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

 Op elke overeenkomst die op de website van Blom Fourage en Diervoeders tot stand komt, is het Nederlands recht van toepassing.  

Wilt u bestellen buiten onze regio? Neem contact met ons op om eventuele bezorgmogelijkheden te bespreken.
+
0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar de webshop